Synbesvär på arbetet?

Ditt arbete ställer ofta andra krav på synen än du möter på fritiden. Vid till exempel bildskärmsarbete kan du få besvär av mindre synfel som inte annars skulle besvära dig. Dessutom kräver olika typer av arbetsplatser och yrken ofta olika typer av glaslösningar. Felaktiga glasögon leder också ofta till felaktiga arbetsställningar som kan orsaka stelhet och nackbesvär. Därför är det viktigt att undersöka synen om du har synkrävande arbete som orsakar besvär. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm * ) har arbetsgivaren ett ansvar för att anskaffa arbetsglasögon till den som är berättigad till det. Däremot har du inte automatiskt rätt till glasögon bara för att du arbetar vid t.ex. en bildskärm.
Arbetet kan också innebära risker för ögonskador som innebär att du behöver särskilda skyddsglasögon.

Hos Sala Optik kan du göra synundersökning som visar om du är i behov av arbetsglasögon.
Vår legitimerade optiker, Lennart Kärrman, har mer än 25 års erfarenhet av arbetsglasögon.

Så här gör du om du har synbesvär i arbetet.

1. Gå till din chef och berätta om besvären och att du vill få en synundersökning.
2. Har företaget avtal med en företagshälsovård skickas du ofta dit. Om det behövs kompletterande undersökning av synen kan det göras hos Sala Optik.
3. Har inte företaget något avtal om synvård kan du skriva ut rekvisitionsblanketten du hittar här
4. Fyll i alla uppgifter så noga du kan och be din chef attestera beställningen.
5. Beställ tid för en synundersökning på tel. 0224-149 90.

* Utdrag ur AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm
”§6 Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning.
Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.
Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.
Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.”
Bottom